موضوع:  ايثار و احسان در سبك زندگي اسلامي از نگاه قرآن

محقق: فائزه پاشائی

چکیده

اسلام دین جامع و کاملی است و برای همه شئون زندگی بشر برنامه دارد. امروزه در دنیای معاصر، سبک زندگی به عنوان یک روش زیستن مطرح است. اصطلاح سبک زندگی در اوایل قرن بیستم توسط جامعه شناسان مطرح شد. رویکردهای متفاوت و مختلفی در مباحث مربوط به سبک زندگی شکل گرفته است که عمده ترین آنها عبارتند از رویکرد جامعه شناختی، روانشناختی و دینی. در سبک زندگی بیشتر به جنبه مادی زندگی مثل پوشش، تغذیه، اوقات فراغت و ... توجه شده است و کمتر به نقش مسائل معنوی و غیر مادی در سبک زندگی توجه شده است. با توجه به این مطلب، رساله حاضر براین است که نقش دو مؤلفه مهم قرآنی- اسلامیِ احسان و ایثار در سبک زندگی را بررسی کند. از همین رو مهم ترین مسأله این رساله پیامدهای احسان و ایثار در سبک زندگی است. با توجه به بررسی های انجام شده به دست آمد که  از منظر قرآن توجه داشتن به ایثار و احسان در سبک زندگی آثار و برکات مادی و معنوی مختلف، ازجمله آرامش اجتماعی، تقویت نوعدوستی، دفع فساد وتجاوز از جامعه، امنیت ملی، وسربلندی جامعه است؛ بهداشت روانی افراد، بیداری وجدان اخلاقی، حل اختلافات خانوادگی، عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت، و ترویج وحدت بر فرد و جامعه به دنبال دارد.

واژگان کليدي: قرآن، ایثار، احسان، انفاق، سبک زندگی، برّ، تقوا