موضوع: تأثير باورهاي اعتقادي در تعالي فرهنگ خانواده با تأكيد بر قرآن

محقق: آزاده خانقلی

چکیده

امروزه شناخت صحیح باورهای اعتقادی اهمیت بسیاری نزد مردم داشته و به نوعی دغدغه اصلی ایشان است. چراکه علاوه بر تامین مصالح اخروی فرزندان، همگان بر نقش اساسی این باورها در سلامت روانی و سازگاری اجتماعی آنها اذعان دارند. در این میان نقش خانواده در دیندار بار آوردن فرزندان امری واضح و بدیهی محسوب می شود.

از آغاز پیدایش انسان، زنان و مردان، با تشکیل کانونی به نام خانواده، عمری را در کنار یکدیگر گذرانیده و فرزندانی را در دامان پرمهر خویش پرورانده اند. دنیای امروز که دنیایی مضطرب و پریشان است، علی رغم پیشرفت های حیرت انگیز علم و صنعت، در مسئله خانواده با مشکلات بزرگی روبروست. برای این که بتوان مشکلات زندگی خانوادگی از جامعه خود ریشه کن شود و گامی در راه تداوم بخشیدن به کوشش مصلحان و رهبران اجتماعی برداشته شود، ابتدا باید دانسته شود که خانواده چیست و تعریف این واحد کوچک اجتماع از دیدگاه قرآن مجید کدام است و اعضای خانواده چه نقشی را ایفا می کنند. خانواده جایگاهی است که اصیل ترین نیازهای مادی و معنوی آدمی در آن تأمین می شود، ازجمله این نیازها: نیاز تکوینی فرزند به پدر و مادر، نیاز پدر و مادر به فرزند، نیاز مستقیم زن و شوهر به یکدیگر و نیازهای عاطفی اعضای خانواده به یکدیگر. در کنار شناخت این نیازها، اگر باورهای اعتقادی و تأثیر آن ها بر زندگی افراد شناخته شود، در آن خانواده آرامش حاکم خواهد بود.نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس منابع دینی، ایمان به خدا، اعتقاد به رسالت و امامت و زندگی پس ازمرگ، مهم ترین باورهای دینی اند که خانواده را کارآمد می کند. براساس نتایج پژوهش، باورهای دینی ازچند بعد مانند معنادهی به زندگی، اجرای وظایف و تکالیف توسط اعضای خانواده و مواجهه با مشکلاتی که در خانواده پدید می آید، برتعالی فرهنگ خانواده اثر می گذارد.

واژگان کلیدی: قرآن، خانواده، فرهنگ، باور، اعتقاد.