عنوان:مثبت انديشي ،مباني و آثار آن از ديدگاه آيات و رويات

استادراهنما:سرکارخانم طوبي شاكري

استادمشاور:سرکارخانم طاهره سادات طباطبايي امين

محقق: خانم زندی

چکیده

مهم‌ترين هدف نزول وحي الهي تربيت انسان است و تربيت انسان جز از راه تفکر ميسر نيست، زيرا تفکر اساس حيات انساني است و انسانيت انسان و ادراک او از عالم و آدم و پروردگار عالميان و اتصالي که با حق برقرار مي‌کند به نحوه تفکر اوست. تفکر مفتاح ابواب معرفت و کليد خزائن کلمات و علوم است و مقدمه لازمه حتميه سلوک انسان است.زندگي انسان يک زندگي فکري است و هراندازه که فکر صحيح و مثبت باشد و از آن بهره گرفته شود، زندگي قوام و استقامت خواهد داشت. مثبت انديشي، استفاده کردن از تمامي ظرفيت‌هاي ذهني مثبت و نشاط انگيز و اميدوار کننده از زندگي براي تسليم نشدن در برابر عوامل منفي ساخته ذهن و احساس‌هاي يأس آور ناشي از دشواري ارتباط با انسان‌ها و رويارويي با طبيعت است. اين نوع تفکر داراي آثار و برکات و خير فراواني در زندگي است. تا کنون کتاب‌هاي مختلفي در اين زمينه نگارش يافته است اما کمتر منبعي مي‌توان يافت که به مثبت انديشي از نگاه متون اسلامي نگريسته باشد. اين رساله در صدد است مباني و آثار اين نوع نگرش را مورد بررسي قرار دهد چرا که مثبت نگري بدون هيچ مبناي فکري ارزش و ثباتي ندارد. مباني که در اين رساله بعنوان زمينه‌هاي مثبت انديشي در خور تأمل است عبارت از مباني اعتقادي که شامل خداشناسي در ابعاد و اقسام توحيد افعالي که شامل توحيد در خالقيت، توحيد در ربوبيت، توحيد در رازقيت و ... ، معاد و عدل الهي است.همچنين نقش وراثت، محيط و تربيت بعنوان مباني غير اعتقادي در اين نوع تفکر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.مثبت نگري تجليات خود را در چهار نوع ارتباط نشان مي‌دهد الف)ارتباط با خدا ب)ارتباط با ديگران ج)ارتباط با خود د)ارتباط با طبيعت. در خصوص آثار نيز برخي از آثار مترتب بر ابعاد مثبت‌نگري از جمله آثار مترتب بر ارتباط با خدا همچون محبت به خدا، دعا و توکل و ... و در بحث ارتباط با خود آثاري مثل عزت نفس و صبر ... و ارتباط با ديگران، آثاري مثل مشورت، حسن ظن و ... در خور تأمل است. در تتميم برخي از عوامل منفي نگري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. محقق در اين تحقيق مباني ديني براي مثبت انديشي ذکر نموده که تا کنون هيچ يک از محققين به آن اشاره‌اي نداشته اند.اميد است که پژوهشگران با تعمق و دقت نظر هرچه بيشتر در آيات قرآن و روايات به ره‌توشه‌هاي بيشتري در اين رابطه دست يابند.

واژگان کليدي: مباني، آثار، مثبت انديشي، آيات، روايات