عنوان: نقش تقوا و فجور بر حوادث تکوینی از منظر قرآن

استادراهنما: سرکارخانم اكرم حسين زاده

استادمشاور: سرکارخانم خديجه سادات بوترابي

محقق: معصومه قنبری

چکیده

یکی از موضوعات مهم موضوع تأثیر   اعمال انسان بر رخدادهای تکوینی است. از آنجا که جریان هستی متأثر از قوانین و سنن الهی است سرنوشت انسان نیز از این قوانین مستثنی نیست. نگرش، گرایش و رفتار نسبت به جهان هستی تأثیر و تأثر دارند. بسیاری از حوادث خلقت معلول عملکرد خود انسانها می­باشند. اعمال انسان نیز خالی از دو حالت تقوی و فجور نیست یعنی یا اعمال مطابق شریعت می­باشند و در اثر استقرار ملکة تقوا و خویشتنداری بر نفس حاصل می­شود و در این راستا با بازشناسی واژة تقوا و کاربرد آن در آیات و روایات به تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی پرداخته شد. و یا اعمال برخلاف فرامین شرعی و در جهت پرده­دری نسبت به ملکة تقوا می­باشد. گناه و مخالفت با قوانین هستی نیز موجب مشکلات متعددی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد. بنابراین عمل انسان جدای از اعتقاد شخصی دارای یکسری آثار وضعی است و اگر فرد و جامعه رفتارهای مثبت خود را تقویت کند گرچه پایبند به خدایی نباشد در این جهان به میزان مطابقت با قوانین و سنن الهی کامیاب خواهد شد و از دستاوردهایی همچون آرامش، سلامتی جسم و جان، برکت و نعمات مادی برخوردار می­شود اما اگر فرد یا جامعه رفتارهای منفی و گناهان را در پیش گیرد باید منتظر عواقب شومی همچون فقر و محرومیت، بیماری، خفت و خواری، مشکلات روحی و ... باشد.

واژگان کلیدی:تقوی، فجور، حوادث تکوینی، سنن الهی