موضوع:  ويژگي هاي خانواده مطلوب از ديدگاه قرآن و روايات

محقق: فاطمه کلانتری

چکیده خانواده ارتباط اجتماعی است که از زن و مرد و فرزندان آنها ایجاد می گردد،خانواده از نخستین نظامهای عمومی و جهانی است که برای نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد.و از آنجا که آسیب ها و تهدیدهایی خانواده را در معرض خطر قرار داده است لذا دین مبین اسلام برای حفاظت خانواده از این آسیب ها و سعادتمندی آن،قوانین و ضوابط الهی را در قرآن و روایت قرار داده است.که تضمین کننده ی خانواده ای مطلوب می باشد.خانواده خشت بنای اجتماع است و اگر خانواده ای مطلوب و کارآمد باشد می توان به داشتن جامعه ای سالم و متعالی امیدوار بود.اعتقادات،اخلاقیات افراد و رفتارهای آنها نسبت به هم در خانواده ،تاثیر بسزایی در مطلوبیت و کارآمدی خانواده دارد لذا در این تحقیق سعی شده که ویژگی های اعتقادی خانواده مانند بصیرت ،انتظار،توکل و.. ویژگیهای اخلاقی خانواده مانندحسن ظن،قناعت،صدق و راستگویی و.. و ویژگیهای رفتاری ماننداحسان به والدین،مشاوره و همفکری،رعایت حقوق یکدیگرو..از دیدگاه قرآن و روایت پرداخته شود. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بر اساس اسناد و مدارک علمی است.

 کلیدواژه ها: خانواده ،مطلوب،خانواده مطلوب،والدین ،احسان.