عنوان مقاله: آزادی عقیده و رابطه آن با ارتداد با استناد به آیه لا اکراه فی الدین

نگارنده: کوثر یوسفی سهی 

 

چکیده: 

آیه ۲۵۶ سوره بقره حق داشتن آزادی عقیده برای افراد را صراحتا بیان نموده که به ظاهر این موضوع با حدود تعیین شده در فقه برای شخص مرتد (از دین برگشته) در تضاد است. لذا برای بررسی این تضاد باید علل و لزوم وجود حکم ارتداد را مورد بررسی قرار داد تا پاسخ شبهاتی که پیرامون این موضوع بیان شده، داده شود. از حکمت های وجود این حکم میتوان به جلوگیری از آسیب های اجتماعی و روانی ارتداد و سوء استفاده ی دشمنان اسلام اشاره کرد. . وجود حکم ارتداد خود عاملی برای تفکر و تعقل است تا انتخاب دین امری سرسری تلقی نشود. از طرفی اجرای این حدود شرایطی دارد نظیر علت ارتداد فرد که از روی شهوت عملی باشد نه شهوت علمی و در موارد نادری مصداق پیدا میکند.

 

واژگان کلیدی: آزادی عقیده، ارتداد، حدود.

 

 

دسته بندی: