آیت الله بروجردی

ایشان( آیت الله بروجردی) از درد پا بسیار ناراحت بودند. آقایان، پیشنهاد کردند؛ هنگام درس، که روی منبر قرار دارند، دو زانو ننشینند و پاها را روی پله پایین تر منبر قرار دهند.

ایشان با تعجب بیان کردند: چطور ممکن است این کار را انجام دهم، آقایان نشسته اند. آقایان تشریف دارند.


منبع: چشم و چراغ مرجعیت( مصاحبه های ویژه مجله حوزه با شاگردان آیت الله بروجردی)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجله حوزه، ص ۲۸۴