سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی

 

اگر از آثار ایشان‌( سید محمدعلی قاضی طباطبایی) نقدی‌ به‌ عمل‌ می‌آمد نه‌ تنها ناراحت‌ نمی‌شد، بلکه‌ ناقد را به‌بزرگی‌ و احترام‌ می‌ستود و اگر در مقابل‌ نقد جوابی‌ داشت‌، با ادب‌ و احترام‌ جواب‌ آن‌ایراد را می‌داد و در پایان‌ برای‌ موفقیت‌ روزافزون‌ وی‌ دعا می‌کرد.

نمونه‌ای‌ از این‌اخلاق علمی‌ وی‌ را در پاسخ‌ به‌ نقد دکتر ابوالقاسم‌ گرجی‌، در مورد غلطهای‌ چاپی‌تفسیر« الجوامع‌ الجامع‌» ایشان‌ می‌توان‌ مشاهده‌ کرد. ایشان‌ در جواب‌ محترمانه‌اش‌، ضمن‌ تجلیل‌ از خدمت‌ علمی‌ و فرهنگی‌ وی‌، محترمانه‌ دلیل‌ می‌آورد که‌ بیماری‌ ،بستری‌ بودن‌ در بیمارستان‌ مهر، تحت‌ نظر بودن‌ و تبعید به‌ عراق باعث‌ این‌ خطاها بوده‌ است‌. در پایان‌ نیز با صفای‌ خاصی‌ آرزوی‌ چاپ‌ جلد دوم‌ تفسیر تصحیحی‌ایشان‌ را از خداوند می‌خواهد.

 


منبع: jamaran.news