استادراهنما: سرکار خانم طاهره محسني

استادمشاور: -

محقق: معصومه اشتری ماهینی (۲۲/۶/۹۶)

چکیده

      قرآن کریم به عنوان کتابی جامع،مشتمل برآموزه های فراوانی است.که موضوع اقتصاد را به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار داده است.اقتصاد مقاومتی نیز یک نوع الگوی اقتصادی برگرفته از ارزش های اسلامی است که اولا:در درون خود مقاوم است وثانیا:اقتصادی فعال و پویاست. لذا درپی مقاوم سازی،بحران زدایی وترمیم ساختارهای فرسوده وناکارآمد اقتصادی،درشرایط تحریم و غیر تحریم است . وآموزه های دینی خواهان اقتصادی قوام بخش،سالم وعدالت محور می باشند.رساله حاضر نیز درصدد بیان ماهیت اقتصاد مقاومتی وعوامل موثر اقتصادی،فرهنگی وسیاسی درتحقق آن می باشد.و روش تحقیق توصیفی می­باشد،اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای با استناد به آیات و روایات جمع آوری شده است. در دنیای امروز اولا: به دلیل پیشرفت ابزارتولید وتوزیع وپیچیدگی روابط اقتصادی ،ثانیا:اعمال تحریم های غیرقانونی توسط نظام سلطه درامر اقتصاد،وثالثا:تاثیراقتصاد برسیاست وفرهنگ،رقابت درعرصه اقتصاد بسیار تنگ وکشورهای دارای اقتصاد ضعیف زیر بار تهاجم سیاسی وفرهنگی صاحبان اقتصاد له شده اند.بنابراین،بانظر به تعالیم اسلامی،استحکام بنیه های اقتصادی ومقاومت دربرابر فشارهای سیاسی و فرهنگی رقیبان برای حفظ هویت خود،امری ضروری است.لذا در ابتدا به تبیین اقتصاد،اقتصاد مقاومتی ومفاهیم مشابه آن و اصول(مالکیت،عدالت،..)وشاخص ها(اشتغال کامل،رشد اقتصادی..)واهداف(تحکیم ارزش های معنوی واخلاقی،حاکمیت سیاسی اسلام وقدرت اقتصادی..)اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. وضامن تحقق این اهداف وعملی شدن اقتصاد مقاومتی؛وضع قوانین،تخصص وتعهد،مشارکت مردمی، وجدان کاری،ایمان وتقوا،تقدیرمعیشت و...درعرصه فرهنگی؛نظارت وکنترل دقیق دولت،برنامه ریزی، نیازسنجی،برخورد با اخلال گران برنامه های اقتصادی و...درعرصه سیاسی؛حمایت از تولید ملی،نظم کاری،استفاده بهینه از امکانات و زمان،وضع مالیات و....درعرصه اقتصادی ازمنظر قرآن کریم وسیره  معصومین می باشند.درپایان باید گفت:با استفاده از مولفه هایی که قرآن و سنت درامر اقتصاد به جامعه ارائه می دهند،می توانیم اقتصادی موفق ومقاوم داشته باشیم وتمدن اسلامی معاصر را،که برخوردار از رفاه،امنیت، آزادی،استقلال،خودکفایی وکرامت انسانی و.. است، شکل دهیم و به صورت عملی مورد استفاده قرار دهیم.

 کلیدواژه ها: قرآن، روایات، اقتصاد، مقاومت، اقتصاد مقاومتی.