میرزا جواد آقا تهرانی

 

شخصی ازاعضاءگروهک منافقین، به ایشان تلفن می زند و تهدید می کند. آقا درجوابش میگوید: پسرجان اگرقصد داری مرا بکشی، من رأس ساعت یک ربع به هفت از منزل خارج می شوم و مسیر بنده از سمت کوچه مستشاراست به سمت کوچه ملّا حیدر، که ساعت هفت صبح باید آن جا باشم. اگرمیخواهی کاری بکنی این موقع بهتر است. چون کوچه خلوت و رفت و آمد آن کمتر است. زهی سعادت است برای این جانب. زیرا من عمر خود را کرده ام و بهتر از این چیست که به لقای خدا نائل شوم؛ فردا بیا  و قصد خود را انجام بده.

بعدا می  فرمود: فردا من رفتم؛ او بد قولی کرد و نیامد.


مبع: خاطراتی از آیینه اخلاق( آیت الله میرزا جوادآقا تهرانی)، ص ۵۶