مرحوم نائینی

 

مرحوم نائینی از فرزانگانی بود که با همه انسانها مشی متواضعانه داشت. در داخل منزل هم فرقی میان خدمتگزار و دیگر افراد نمی گذاشتند.

من( آیت الله حسینی همدانی) هیچ گاه فراموش نمی کنم که:

 مرحوم نائینی هرگاه می خواستند، در حضور جعی غذا صرف کنند و یا در بیرون غذا میل کنند، تا هنگامی که شیخ مهدی( خادم آقا) برای صرف غذا نمی آمد، آقا دست به غذا نمی بردند. نه تنها خادم را نمی گفتند جدا غذا بخورد، بلکه تا او نمی آمد و شروع نمی کرد، ایشان شروع به صرف غذا نمی کردند.


مجله حوزه، شماره۳۰، ص ۵۰، مصاحبه با آیت الله حسینی همدانی.