عنوان:بررسي عوامل و موانع تاثیر آموزه های تربیتی اسلام با تاکید بر بخش جوانان

استادراهنما:سرکارخانم طوبي شاكري

استادمشاور: سرکارخانم خدیجه سادات بوترابی

محقق:سکینه خوش طینت(۳/۹/۹۳)

چكيده

يكي از مشكلات امروزه بشر،‌ كه در اين خلاصه مي‌شود كه چرا رفتارهاي آدمي با خصلت دروني انسان در تعارض است و شايد به توان گفت كه اين رفتارها در واقع فطرت ستيز مي‌باشد و اما مشكل زماني دو چندان مي‌شود كه اين رفتارهاي مخالف با فطرت، در جوامعي صورت مي‌گيرد كه با نام اسلام مزين گشته است. درد اين جوامع به اين است كه تمامي افراد، سعي و كوشش خود را معطوف آموزش‌هاي ديني مي‌كنند. ولي نتيجه آن را نمي‌بينند. كه هيچ، بلكه نتايج عكس مشاهده مي‌كنند، در اين جوامع تمامي افراد به خوبي و در سطح بسيار قابل قبولي صحبت از دين مي‌كنند و درباره دين و خوبي آن بسيار زيبا قلم فرسايي مي‌كنند، حتي نوجوانان آن، ولي در زمينه رفتار ديني نتيجه كاملاً برعكس است. در اين تحقيق بر روي اصلي ترين نكات متمركز مي‌شويم:عوامل و موانع تاثيرگذاري ؛عوامل و موانع تاثيرپذيري؛ چرا كه تربيت يك موضوع طرفيني است، از يك طرف اصول مورد نظر تربيت و موانع اين اصول و از طرف ديگر تربيت پذير و موانع تربيت پذير. اما يافته‌هاي تحقيق بر اين خلاصه مي‌شود كه، اگر چه ما منبعي به نام قرآن در دست داريم كه بسيار غني است و تمسك به آن ما را در هر زمينه بي نياز مي‌كند ولي اجرا كنندگان اين برنامه ديني خود انسانها هستند و اينجاست كه مشكل اصلي كليد مي‌خورد و زيرا انساني كه ناقص است برنامه كامل را درست نمي‌تواند به بوجود در آورد، ابتدا توان اين را ندارد كه زمينه و شرايط را طوري آماده كند كه تاثيرگذاري كامل انجام شود. و زماني موانعي ناخودآگاه و يا خودآگاه بوجود مي‌آورد و تاثيرگذاري بي اثر مي‌شود. و در زمينه تاثير پذيري نيز به همين گونه، خصلت تاثيرپذيري از طرف خداوند به انسان عطا شده است ولي اين خصلت زماني بارور مي‌شود كه زمينه و شرايط بروز آن آماده باشد ولي،‌ زماني خود انسان موانعي مي‌تراشد و اثر اين خصلت را يا بكلي نابود مي‌كند و يا كم رنگ مي‌كند اما ما در جوامع ديني چه در زمينه تأثير گذاري و چه در زمينه تاثيرپذيري خوشبختانه اين نويد بخش است كه انسان به طور ناخودآگاه زمينه را آلوده مي‌كند و يا موانع مي‌تراشد.

كليد واژه ها: آموزه‌هاي تربيتي اسلام، عوامل و موانع تاثير، جوانان.