برگزاری انجمن تخصصی فقه و اصول
انجمن تخصصی( کمیسیون) تصویب موضوع و طرح تفصیلی در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار گردید.

این انجمن با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و معاونت پژوهش سطح۳، در  روز چهارشنبه، مورخ ۱۴ آذر ماه، به بررسی و تصویب موضوعات پیشنهادی و طرح تفصیلی پایان نامه طلاب سطح ۳ در رشته مذکور پرداختند.

دسته بندی: