کسی آزاد اندیشی
کرسی آزاد اندیشی با موضوع« تفسیر علمی و چالش های پیش روی آن» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران، برگزار گردید.

این نشست چهارشنبه، مورخ ۲۸ آذرماه ۹۷، با حضور طلاب سطح۳، گرایش تفسیر و علوم قرآنی، خانم ها یکتاپور، خالصی و شهریاری برگزار گردید و با دو نگاه موافق و مخالف، شبهات و چالش های تفسیر علمی، مورد بررسی قرار گرفت.

 

تفسیر علمی، گرایش تفسیری برای بیان ارتباط آیات و یافته های علوم تجربی است.

در این نوع گرایش تفسیری شبهاتی از جمله اصل صحت و مورد پذیرش بودن این نوع گرایش تفسیری، مطرح است.

مخالفین این نوع گرایش تفسیری، در این کرسی، شبهاتی از قبیل موارد ذیل را مطرح کردند:

۱- فهم عبارات قرآن باید منطبق با آنچه اعراب اصیل از آنها می فهمیدند باشد و ما نباید از حدود فهم و درک آنها از الفاظ و عبارات قرآن کریم تجاوز کنیم؛ زیرا قرآن، در آن جامعه و با آن فرهنگ نازل شده است و مخاطبان آن در درجه اول همانها می باشند.

۲- اهتمام و رسالت واقعی قرآن، دین و اعتقادات است نه علوم.

۳- تفسیر علمی از قرآن، در واقع، همان تأویل متکلفانه ی آن است، که پسندیده نیست.

۴- نظریات علمی دوامی ندارند و حقایق علمی هم مطلق نیستند، اگر این نظریات باطل شده و اعتبار خدا را از دست بدهند، چه بر سر قرآن خواهد آمد.

در مقابل، مهم ترین و قابل پذیرش دلیل پذیرش این گونه ی تفسیری، بدین بیان عناون گردید که:

استناد به علوم بشری، استناد به علوم قطعی تجربی است، نه فرضیات ظنی و فرضیات ابطال پذیر.

و سایر پاسخ های تفصیلی به تمامی امور مطرح شده توسط مخالفین.

دسته بندی: