ولادت امام هادی ع

 

 

بـــاز در بحـــر ولایـــت گهـــری پیـــدا شـــد

بــاز بــر چــرخ امامــت قمــری پیــدا شـــد

 

بـــاز در بـــاغ فضـــیلت ثمـــری پیـــدا شـــد

قلـــم صـــنع خـــدا را اثـــری پیـــدا شـــد

 

شب وصل و شب وجد و شـب ذکـر اسـت و دعاسـت

شب میلاد علـی ابـن جـواد ابـن رضاسـت

 

 جــان بــه کــف گیــر و بیــا جلــوة جانانــه ببــین

خلــوت محفــل شــمع و گــل و پروانــه ببــین

 

در حرمخانـــة حـــق ، مـــاه حرمخانـــه ببـــین

روح شــو طلعــت ریحانــة ریحانــه ببــین

 

بـــاز پیـــدا شـــده مصـــباح هـــدایی دیگـــر

پـــای تـــا فـــرق امـــام الشـــهدایی دیگـــر

 

شـــاهکار ازلـــی را اثـــر اســـت ایـــن مولـــود

دهمــین قبلــة اهــل نظــر اســت ایــن مولــود

 

پسر پـاک رضـا  را پسـر اسـت ایـن مولـود

دهمــین قبلــة اهــل نظــر اســت ایــن مولــود

 

بفشـــانید بـــه گهـــواره گـــل و ریحـــانش

ســر و جــان همــه خوبــان جهــان قربــانش

 

آفتــابی کــه بــه چشــم همگــان چهــره گشــاد

ســایه اش بــر ســر خلــق همــه عــالم افتــاد

 

همــــه داریــــم از او درس ولایــــت را یــــاد

جامعــه بــاد فــدایش کــه بــه مــا (جامعــه) داد

 

وعده هایش همه صدق است و کلامش همه نور

نگــه چشــم بــد از مصــحف رخســارش دور

 

دســـت مـــا خـــالی و او دســـت عطـــای داور

فکــر مــا کوتــه و وصــلش ز همــه بــالاتر

 

گــوهر ده یــم نــور اســت و یــم ده گــوهر

نام هادی است برازنـده بـر آن فخـر بشـر

 

داده بــر چشــم دل از پرتــو حســنش جلــوات

بـه جـلال و بـه کمـال و بـه جمـالش صـلوات

 

این گل باغ جواد اسـت و جهـان گلـزارش

بهتـــرین آینـــة حـســــن خـــدا رخســـارش

 

بــه جــواد ابــن رضــا  روح دهــد دیــدارش

کعبـــة جـــان همـــه زنـــده دلان دیـــوارش

 

وصــف او ســورة نــور اســت بدانیــد همــه

فـــــی بیـــــوت اذن االله بخوانیـــــد همـــــه

 

ای بــه از عطــر جنــان خــاک در ســامره ات

آرزوی همــــه خوبــــان ســــفر ســــامره ات

 

شـــجر طـــور کجـــا و شـــجر ســـامره ات

آســـمان بـــال زنـــد دور ســـر ســـامره ات

 

نــه عجــب کعبــه اگــر دور مــزارت گــردد

هـر چـه جـان کـرده خـدا خلـق ، نثـارت گـردد

 

کیسـتی تـو کـه بـه بـرج سـه محمـد قمـری؟

نــام زیبــات علــی و ســه علــی  را پســری

 

هـر چـه خوبـان همـه گفتنـد از آن خـوبتـری

پــــدر منــــتقم خــــونِ خــــدا را پــــدری

 

چــار اُم ، هفــت پــدر ، بنــدة جــود و کرمــت

نــه فقــط ســامره ، قلــب همــه خوبــان حرمــت

 

ای حـــرم گشـــته بـــه دور حـــرم ســـامره ات

چشــم رضــوان بــه ریــاض الارم ســامره ات

 

دل زنــد مــوج بــه هــر پــیچ و خــم ســامره ات

ســایه افکنــده بــه عــالم علــم ســامره ات

 

حــرم امــن خــدا صــحن تــو و حــائر تــو

همه شـب مهـدی موعـود بـود زائـر تـو

 

من کـی اَم تـا کـه ثنـا گـوی تـو باشـم مـولا؟

یــا کــه مشــتاق گــل روی تــو باشــم مــولا

 

یــا کــه ســرگرم هیــاهوی تــو باشــم مــولا

کرمـی کـن کـه سـگ کـوی تـو باشـم مـولا!

 

مــن نــدارم بــه جهــان غیــر تــو مــولای دگــر

چــه برانــی چــه بخــوانی نــروم جــای دگــر

 

دل بــــرد از همــــه پیغــــامبران دیــــدارت

چـــــارده آینـــــه در آینـــــة رخســـــارت

 

یوســف آورده ســر و جــان بــه ســر بــازارت

ســــرمة چشــــم ملــــک خــــاک ره زوارت

 

صــلواتی کــه از آن بــوی خــدا گــردد حــس

به تو و بر حسن و روح عروسـت نـرگس

 

گــر چــه یــک عمــر ز افعــال بــدم آگــاهم

گرچــه نبــود بــه بســاط از همــه هســتی آهــم

 

گرچـه بگذشـته بـه غفلـت همـه سـال و مـاهم

بـــه عنایـــات شـــما میـــثم ایـــن درگـــاهم

 

طبع خود را همـه جـا وقـف شـما سـازم و بـس

هر کـه هسـتم بـه تـولای تـو مـینـازم و بـس

غلامرضا سازگار

دسته بندی: