عنوان مقاله: تاثیرفاکتورهای «دلبستگی» و «شادکامی» بر سلامت عاطفی زوجین درخلال بحران کرونا

نگارنده: مبارکه مخلص آبادی فراهانی

 

چکیده: 

بحران کرونا، به عنوان اپیدمی جهانی به واسطه شیوع گسترده آن، عامل تهدید کننده نظام اجتماعی تلقی شده و نابسامانی دراهداف و روال عادی زندگی افراد ایجادکرده است. بنابراین افراد در دوران بحران، در برابر موقعیت تهدید کننده ای قرار می گیرند که تعادل جسمی وروانی آنها را دچار اختلال می کند. از مجموعه های مهم اجتماعی که بسیار دستخوش سطوح مختلف بحران قرار گرفته، خانواده ها ورکن آن(زوجین) است،که علاوه براثرات فردی، بر نحوه تعاملات بین فردی زوجین نیز اثر مستقیم داشته است. ایجاد تعارض ها واسترس های متراکم در روابط میان فردی در خلال بحران کرونا، لزوم مدیریت وحفظ سلامت روان را به عنوان یکی از ساحت های انسان، ضروری می‌سازد. مقابله با شرایط تهدیدکننده بحران، سازمان روانی افراد را به فاز احیای تعادل اولیه ویا بازسازی سطح تعادلی بالاتر از سطح استرس بحران، وارد می کند. توسل به عملکردهای بازتابی، رفتاری مقابله ای برای خاموش کردن اثرات منفی بحران در روابط عاطفی زوجین است که در قالب نظام تنظیمی هیجانی نمود پیدا می کند. باتوجه‌ به‌ابعاد عملکرد بحران‌کرونا واحتمال‌ تجربه ‌اضطراب‌ فراگیر وگسستگی‌عاطفی‌بین‌زوجین، بازآفرینی‌مفاهیمی‌که ‌سلامت‌ عاطفی ‌زوجین‌را تضمین‌کند، لازم‌ وضروری‌است‌. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی فاکتورهای «دلبستگی»، «خودمهارگری»، «شادکامی»، «رضایت‌زناشویی»، «باورها وارزش های‌معنوی‌مشترک»، ازجمله‌ابزارهایی‌ هستندکه‌زوجین‌درمقابله ‌بااضطراب‌فعال ‌ناشی‌ازکرونا، به‌ان‌متوسل‌می‌شوند تا سطوح مختلف ارتباطی زوجین را تنظیم ساخته ومیزان دلبستگی متعهدانه بین زوجین را افزایش می دهد و برسلامت روانی زوجین اثرگذار است.به دنبال آن،تعادل روانی بین دیگر اعضای خانواده نیز حفظ شده وافراد، بهزیستی ذهنی و خانواده سالم در شرایط بحرانی را تجربه خواهند کرد. در این مقاله از بین فاکتورهای ارائه شده به نقش دو فاکتور به عنوان راهکارمقابله ای با اثرات منفی بحران کرونا پرداخته شده است.این‌مقاله‌با استنادبه‌پژوهش‌های‌انجام‌شده ‌وبصورت‌مرورنقلی، ازطریق‌ جستجوی ‌واژگان‌کلیدی‌انجام‌شده‌است. بابررسی ‌مقالات، مشخص‌می شودکه کارکردهای روان شناختی ذهن،به عنوان فاکتور حفاظتی،نقش بازدارنده درمقابل بحران کرونا ایفا کرده وقالب های اضطرابی حاصل‌از بیماری را خنثی می‌سازد. درنتیجه،اتمفسر حاکم بر روابط‌زوجین قادر به بازتوانی واحیای مجدد خواهد بود.

 

واژگان کلیدی: سلامت عاطفی،روابط زوجین،دلبستگی، شادکامی، بحران کرونا.

 

 

 

دسته بندی: