زمان ثبت گروه های پژوهشی هفتمین فراخوان پژوهش گروهی رشد تا ۸ مهر ماه تمدید گشت.

علاقه مندان و پژوهشگران جهت ثبت گروه های خود می توانند روزهای زوج به معاونت پژوهش سطح دو مراجعه نمایند و یا با شماره ذیل، تماس حاصل نمایند.

۵۱۲۲۳۳۷۵

♦ دستور العمل

♦ ضمیمه