عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

توسل از ديدگاه شيعه و وهابيت

۱۳۸۶

رقيه مظلومي

محمدتقديري

عزت میرخانی

توسل،وهابیت، شرک

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

موضوع اين پژوهش «توسل از ديدگاه شيعه و وهابيت» مي باشد.توسل به معناي اين است که بنده چيزي يا شخصي را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا او وسيله قربش به خداي متعال شود.مسلمانان قائل به اين نکته هستند که مي توان با انگيزه ديني به اسباب غير طبيعي تمسک جست :۱- از طريق کتاب و سنت۲- براي اسباب و وسائل، هيچ گونه اصالت و واستقلالي قائل نشده و تأثير آنها را منوط به اذن و مشيت الهي دانست.در کتاب و سنت مجموعه اي از وسايل معرفي شده که توسل به آنها استجابت دعا را به دنبال دارد که يکي از آنها توسل به اسماء و صفات حُسناي الهي مي باشد و ديگري توسل به صالحان که برترين نوع آن توسل به ساحت پيامبران و اولياي الهي مي باشد.ولي وهابيان توسل را شرک و شيعيان را مشرک مي خوانند: اما آنها که شرک را به معني «تعلق و توسل به غير خدا» تفسير مي کنند، تعبيرشان تنها در صورتي صحيح است که براي ابزار و وسائط موجود «اصالت و استقلال» قائل بوده وگرنه چنانچه آنها را وسايلي دانست که به مشيت و اذن الهي ما را به نتيجه مي رسانند از مسير توحيد خارج نشده ايم و اصولاً زندگي بشر از روز نخست براين اساس، يعني استفاده از وسائل و وسائط موجود، استوار بوده است. بنابراين شيعه از هيچ طرقي مشرک نمي باشد.