نقد جنبش فمنیسم و پیامدهای آن

زهرا سادات میرمومنی[*]

چکیده

فمنیسم نهضتی اجتماعی است که هدف از آن احراز پایگاهی مساوی با مردان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای زنان است. خاستگاه این جنبش فکری غرب می باشد. به تدریج در این زمینه گرایش های فمنیسیتی متعددی شکل گرفت که تمام آن ها در دو مسئله وحدت نظر دارند. اول آن که زنان به دلیل جنسیت خود، گرفتار تبعیض و فروتری هستند و دوم آنکه این فروتری باید از طریق اصلاح نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از میان برود. برخی از دستاوردهای این جنبش، آزادی سقط جنین، نفی ازدواج، بردگی جنسی، روابط ناسالم و خشونت جنسی می باشد. دیدگاه های فمنیستی در ایران و سایر کشورهای اسلامی توسط به ظاهر روشنفکران ارائه گردید که سعی آنان بر این بود که با ارئه برداشت های جدید از آیات قرآن، قرائتی از دین دهند که با الگوهای شناخته شده در جهان غرب نزدیک باشد. انقلاب اسلامی ایران، با الهام از تعالیم اسلامی و زدودن شائبه های فساد، توانایی زن مسلمان را به تصویر کشید. هدف اسلام در دفاع از حقوق زنان، عدم ستم بر آنان و تعدیل و توازن حقوق بین زن و مرد می باشد. در این مقاله به نقد برخی بنیان های فمنیسیتی پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: فمنیسم، لیبرال، مارکسیسم، رادیکال، سوسیال، فرامدرن

 

[*] . مدرس حوزه و دانشگاه و طلبه سطح چهار( دکترای فقه و اصول) جامعة الزهرا ( س)

دسته بندی: