ویژگی‌ها و شاخص‌های جامعه پيشرفت از نظر قرآن و روايات
ویژگی‌ها و شاخص‌های جامعه پيشرفت از نظر قرآن و روايات

جامعه پيشرفته از ديدگاه قرآن و روايات در مقايسه با جامعه توسعه يافته غربي از لحاظ مباني هستي شناسي و معرفت شناسي و انسان شناسي متفاوت‌اند. بنا بر این شاخص‌های پيشرفت اين دو جامعه نيز با هم متفاوت‌اند. هدف از اين پژوهش پي بردن به شاخص‌های جامعه پيشرفته در قرآن و روايات و تفاوتان با جامعه غربي است. ماهيت مکتب غرب اومانيستي، يعني انسان و خواهش‌هاي نفساني محور تعيين اصول ارزشي است در مقابل مکتب توحيدي که اصالت از آن خداست و ماهيت ماورای طبيعي دارد و تعيين اصول ارزشي از جانب خدا و وحي است اساس کار در اين پژوهش با توجه به آيات و روايات است جامعه پيشرفته از ديدگاه قرآن جامعه‌ای، منطبق با اوامر و نواهي الهي و انبياء است و عنوان «مدينه» دارد و جامعه توسعه يافته غرب از ديدگاه قرآن عنوان «قريه» و سیر قهقرايي دارد.. از مؤلفه‌های اساسي اومانيسم عقل گرايي و تجربه گرايي افراطي است. شاخص‌های مهم جامعه توحيدي، تفکر و خردگرايي در مقابل ذهنيات خرافي و اوهام است، آموزه‌هاي قرآن و پيامبران فقط براي اولوا الالباب اثر گذار است. در آيات قرآن، امنيت از شاخصه مهم جامعه پيشرفته و نعمت خدايي است که به مانند بستري براي ارتقای اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است و در اثر کفران و ناسپاسي و گناه به ناامنی و ترس مبدل شده که نوعي عذاب الهی است. مديران در جامعه پيشرفته ديني از علم، تخصص، تعبّد و اعتماد و خردمندی برخوردارند. اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جزء لوازمات اساسي رشد و پيشرفت در جامعه است.

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دسته بندی: