جايگاه و نقش معماري اسلامي در تمدن اسلامي

معماري از لحاظ تاريخي اولين هنري بشمار مي‌آيد که توانست خود را با مفاهيم اسلامي سازگار نموده و در ايجاد تمدن اسلامي که مجموعه‌اي از اعتقادات، اخلاقيات، علوم، داشته‌هاي فرهنگي و آثار و نتايج آن در بخش‌هاي مختلف بر اساس عملکرد به اين باورها مي‌باشد، نقش بسزايي ايفا نمايد. تمدن‌هاي تاريخي نخست از طريق همين آثار معماري شناخته مي‌شوند. قرآن کريم به معماري چه در اين دنيا و چه در آخرت يعني بهشت اشاراتي دارد. نوشتار حاضر با هدف تبيين ویژگی‌های معماري و تمدن به نقش و جايگاه معماري اسلامي در تمدن اسلامي با رويکرد قرآني با روش تحليلي و ابزار کتابخانه‌اي پرداخته است. معماري اسلامي هنري غيرشخصي است و فرديت در آن راهي ندارد؛ محوريت معماري اسلامي از ساختاري همراه با معنويت برخوردار است و در نهايت معماري اسلامي هنري فراتر از زمان و مکان است و همواره با تعالي زندگي شهري و اجتماعي مردم در ارتباط است.

جهت مشاهده و دریافت فایل pdf مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

دسته بندی: