نور محفلمون ازتلاوت قرآن کریم بود

و قامت ایستاده مان تداعی عزت میهن اسلامی در پرتو همخوانی سرود انقلاب اسلامی

که به دعوتی بود از سوی مربیان

تا دورهم آییم و ببینیم کلیپهای انقلاب و آنچه گذشت از فعالیت های کانونمون در قالب نگاه به کلیپ در کنار نوازش گوشهایمان به سرود دسته جمعی دوستان

در کنار شادی های مسابقات شعارنویسی، بخور بخور و وایستا بخندان

و شیرین کامی کیک سالروز تولد انقلابمون

که از دریافت هدایای رنگارنگ هم بی نصیب نموندیم

دسته بندی: