موضوع " شناخت حضرت لقمان و شیوه تربیتی وی"- نگارنده: خدیجه فلاحی( طلبه سطح۲)

موضوع تحقیق پایانی:  " شناخت حضرت لقمان و شیوه تربیتی وی"

نگارنده: خدیجه فلاحی( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم زهرا فیروزآبادی( سطح۳ فقه و اصول- استاد حوزه و دانشگاه)

استاد داور: خانم طوبی شاکری( دکتری حقوق جزاء- استاد حوزه و دانشگاه)

زمان دفاعیه: سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸

مکان: حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم الحنی علیه السلام- خواهران

دسته بندی: