جلسه تحقیق پایانی
حقوق اقلیت های دینی با تأکید بر نهج البلاغه/ زهرا رحمتی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

عنوان:" حقوق اقلیت های دینی با تأکید بر نهج البلاغه"

زهرا رحمتی- طلبه سطح۲

استاد راهنما: خانم دکتر منصوری

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: چهارشنبه ۲۵ بهمن- ساعت: ۱۴:۳۰

مکان: ساختمان سطح دو

دسته بندی: