استادراهنما:حجت الاسلام و المسلمین محمد حسين خوانين زاده

استادمشاور: -

محقق: زهراپاک روش (۱۵/۲/۹۷)

چکیده

تأثیر سیاست و فرهنگ بر علوم و فنون هر عصری یک حقیقت انکار ناپذیر است ، سده های چهارم و پنجم قمری با نوعی جهش فرهنگی و سیاسی در جهان اسلام همراه بود که بی شک این تحولات در بخش های مختلف علم و ادب انعکاس فراوانی داشته است ، علم تفسیر نویسی نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگش با حدیث ، فقه ، کلام و فلسفه از این قاعده مستثنی نبود ، اما گاهی این حقیقت در لابه لای حوادث تلخ و شیرین تاریخ گم شده و کمتر محققی به طور اختصاصی به بررسی رابطه میان تاریخ یک دوره زمانی و تأثیر آن بر تفسیر قرآن پرداخته ، لذا در این کار تحقیقی سعی بر آن بوده که لایه های مختلف حوادث سیاسی و فرهنگی قرن چهارم و پنجم قمری بررسی شده سپس تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر رویکرد مفسران در تفسیر نویسی مورد واکاوی قرار بگیرد . بدون شک این نوع نگاه بر تفاسیر قرآن دریچه های جدیدی را برای یافتن درک صحیحی از نوع تفسیر نویسی و مکتب های تفسیری آن دوران پیش روی محقق باز می کند . دراین کارتحقیقی که همه اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای گرد آوری وبه صورت تحلیلی – توصیفی پردازش و در چهار فصل و هشت گفتار تنظیم شده سعی بر آن بوده که با بررسی رابطه میان تحولات سیاسی و فرهنگی سده های چهارم و پنجم قمری بر تفسیر قرآن تصویر شفاف تری از علم تفسیر نویس و تاریخ تفسیر آن دوران ارائه دهد .

 کلیدواژه ها: سیاست ، فرهنگ ، تفسیر قرآن ، قرن چهارم و پنجم قمری ، روش ها و مکاتب تفسیری