استادراهنما: حجت الاسلام و المسلمین  محمد رضا شهرياري

استادمشاور: -

محقق: زهراتقوائی نجیب (۲۹/۶/۹۵)

چکیده

در این تحقیق به بررسی حدیث رفع از دیدگاه مذاهب خمسه پرداخته میشود و با توجه به این مطلب که هر حدیث از دو بخش مهم سند و محتوا تشکیل شده است به همین منظور موقع بررسی حدیث باید آن دو بخش را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم و با توجه به اینکه فقه مستنبط از روایات است و احکام و قوانین فقهی از روایات  استخراج می شود احادیث از جایگاه مهمی برخوردار هستند به همین خاطر پژوهش حاضر به بررسی حدیث رفع پرداخته است و به دلیل تطبیقی بودن تحقیق حاضر در کتب مرجع حدیثی و اصولی مذاهب خمسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. علما امامیه به طور مفصل و ومبسوط و در مقابل عامه به طور مجمل به آن پرداخته اند. و این تحقیق به طور تطبیقی انجام شده است که باعث گردیده فرق های اسلامی با نظرات یکدیگر آشنا شوند و بتوانند به طور مستدل و علمی از نظرات یکدیگر دفاع کنند و به نقد و بررسی آن بپردازند  و این تحقیق که به طور تطبیقی انجام شده است باعث می شود که چهره اسلام به خوبی در جهان مشخص شود و به  تحقق حکومت جهانی کمک خواهد کرد  و باعث می شود که نظرات علماء عامه مستدل و منطقی پذیرفته شود و در واقع صحه ای بر روی نظرات آنان خواهد بود واین پژوهش به پیشبرد اهداف بین فریقین نیز کمک خواهد کرد.

 کلیدواژه ها: حدیث رفع ، برائت، اصل عملی، مجمل، دلالت اقتضا.

 

 

 

 

دسته بندی: