آیا رنگ کردن مو یا بند انداختن و آرایش در دهه اول محرم چه حکمی دارد؟

 

همه مراجع عظام: اگر توام با معصیت و یا  هتک حرمت این ایام نباشد اشکال ندارد؛ ولی سزاوار است که مسلمانان غیرتمند این گونه امور را در ماه های دیگر و ایام دگیر انجام دهند.


 

کارشناس: زهرا سلگی( کارشناس ارشد فقه و اصول- کارشناس دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی حرم حضرت عبدالعظیم ع)- کارگزوه پاسخگویی به مسائل شرعی

دسته بندی: