عنوان مقاله: حیلوله در آیه ی ۲۴ سوره ی مبارک ی انفال از دیدگاه مفسرین فریقین

نگارنده: فاطمه فرح زادی

چکیده: 

در این مقاله نظرات مفسرین فریقین در معنای حیلوله، در آیه۲۴ سوره ی مبارکه انفال مورد بررسی قرار گرفته است. روشن شدن معنا و مفهوم واژگانی مانند حیلوله، در عباراتی که در نگاه ابتدایی در تفسیر آیه، معنای مبهمی دارند، باعث جلوگیری از فهم غلط معنا و مفهوم آیه و یا سوء استفاده های احتمالی، می شود. حیلوله در لغت به معنای حائل شدن میان دوچیز است. نظرات مفسرین درباره ی معنای حیلوله در آیه ۲۴ انفال که خداوند می فرماید: من حائل می شوم بین انسان و قلبش، متعدد و متفاوت است؛ اما نظرات مفسرین فریقین، بایکدیگر مشترک می باشد و می توان از جمله ی آنها به قرب و نزدیکی، کمک به مومنین در جنگ، تعیین سعادت و شقاوت انسان، جلوگیری از تاثیر خواسته های انسان بر خودش و ... اشاره نمود. و می توان تمامی این اقوال را در یک جا جمع نمود، چراکه خداوند در عین اینکه با موجودات جهان یکی نیست؛ اما از آنها بیگانه نمی باشد و تمامی امور مربوط به انسان به قدرت اوست.

 

واژگان کلیدی: حیلوله، حیلوله از منظر مفسرین فریقین، ثمره ی حیلوله، قلب از منظرمفسرین فریقین.

 

 

دسته بندی: