جلسه دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی با موضوع" آزادی بیان در حوزه سیاسی از دیدگاه نهج البلاغه" مورخ ۱۰ خرداد ماه در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار می گردد.

" آزادی بیان درحوزه سیاسی از دیدگاه نهج البلاغه"- اعظم نورپور( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم دکتر منصوری

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: پنج شنبه، ۱۰/ ۳ /۹۷- ساعت: ۱۲

مکان: ساختمان سطح۲

حضور برای عموم طلاب بلا مانع می باشد.

دسته بندی: