دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" علل و آسیب های گرایش به کم فرزندی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

موضوع:" علل و آسیب های گرایش به کم فرزندی"

خانم فاطمه حبیبی پیره گلین( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم اعظم عباسی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: شنبه، مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷- ساعت: ۱۳:۳۰

مکان: ساختمان سطح ۲

لازم به ذکر است، حضور عموم طلاب آزاد می باشد.

دسته بندی: