جلسه دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" ویژگی های اجتماعی جامعه پیشرفته از منظر قران و روایات " و" اثر نماز در کاهش رذایل اخلاقی"، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

موضوع:" اثر نماز در کاهش رذایل اخلاقی"

خانم زینب فیض آبادی( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم دکتر خدیجه بوترابی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: چهارشنبه، مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷- ساعت: ۱۰

و

موضوع:" ویژگی های اجتماعی جامعه پیشرفته از منظر قران و روایات"

خانم زهرا کردی( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم زهرا فیروزآبادی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: چهارشنبه، مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷- ساعت: ۱۱

 

مکان: ساختمان سطح ۲

لازم به ذکر است، حضور عموم طلاب آزاد می باشد.

دسته بندی: