دفاعیه پایان نامه
مورخ ۱۰ خرداد ماه در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار می گردد.

" گونه ها و انگیزه های مخالفت و بهانه جویی مشرکان در قرآن کریم"- رضوان حداد تهرانی

استاد راهنما: خانم دکتر طوبی شاکری

استاد مشاور: خانم دکتر خدیجه بوترابی

استاد داور: آقای رحیم آقاعلی

زمان: پنج شنبه ۱۰/۳/۹۷- ساعت: ۱۴

مکان: ساختمان سطح۳

حضور برای تمامی طلاب بلا مانع می باشد.

دسته بندی: