استادراهنما: سرکار خانم طوبي شاكري گلپايگاني

استادمشاور: سرکار خانم طاهره محسني

محقق: خدیجه احمدی بیغش (۲۱/۱۱/۹۳)

چکیده

قرآن کریم به عنوان کتابی جامع، مشتمل برآموزه های فرازمانی و فرامکانی است که موضوع دیپلماسی سیاسی را به عنوان يك اصل اساسی موردتوجه قرار داده است. عالی ترین شکل الگوهای رفتاری قرآن در این زمینه، در روش انبیاء الهی تجلی دارد. اهداف دیپلماسی سیاسی انبیاء ،  نظیر ابلاغ دین، تشکیل نظام توحیدی در جهان، اقامه عدالت، نفی سلطه و دفاع از مظلومان و... ، براساس تعالیم الهی ،شکل گرفته است. برای دستیابی به این اهداف، انبیاء الهی اصول متعدد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تبلیغاتی و دفاعی را با لحاظ کردن منابع قدرت در سیاست خارجی و شرایط محیطی مورد بهره برداری قرار داده اند. تحلیل و بررسی این موضوع نشان می دهد، انبیاء الهی، به رغم مشکلات و چالش های فراروی موجود در هر زمان، توانستند با در نظر داشتن رابطه دو مقوله اصول و اهداف دیپلماسی سیاسی، ادیان الهی را به فراسوی مرزهای خود،گسترش داده و تمدن بزرگ اسلامی را پایه گذاری نمایند؛ و این امر تا کنون نیز ادامه دارد. اجرای تعالیم الهی در دیپلماسی سیاسی، جز از طریق در دست داشتن حکومت حاکم، امکان پذیر نیست،که این امر، در سایه مفروض انگاشتن اندیشه ی رابطه دین و سیاست قابل تحقق است.

کلیدواژه ها: دیپلماسی، سیاست خارجی، اصول ، اهداف ، شیوه ، آیات ، روایات.