عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

روشهای تبلیغی پیامبر(ص)

۱۳۸۷

فاطمه شعبانی

خانم باقری

 

طوبی شاکری

روش ، تبلیغ ، تبشیر و انذار ، مدارا ، صبر و استقامت ، احتجاج

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

انسان درمسیر تکاملی خود به سوی حق تعالی ، همیشه نیاز به الگویی کامل داردکه کامل ترین الگو ، همانا ، پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) می باشد که در روش های تبلیغی نیز الگو پذیری از این اسوه بی نظیر الهی ، می تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد .  پیامبر (ص) ، روش های تبلیغی مختلفی داشتند که در طول رساله به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت . یکی از این شیوه ها ، تبشیر و انذار بود که ابتدا در میان اقوام و نزدیکان خویش ، از آن بهره جستند . در مراحل بعد استفاده از این روش کاربرد وسیعتر و با اهمیت تری پیدا کرد و ایشان در کنار انذار و ترسانیدن مخالفان از عقوبت سخت گناهکاران ، آنها را از جزای خیر مؤمنان که همانا لقای پروردگار و بهشت برین الهی بود آگاه می ساختند.  مدارا در مقابل توهین ، تهدیدو سرسختی کفار از سویی و صبر و استقامت در برابر فشارها و ناملایمات از سوی دیگر ، بانگ عطوفت و عدالت خواهی اسلام عزیز را در تمام سرزمین کفر ، طنین انداز ساخت . گرچه توجه به این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که هیچگاه ایشان تسامح و تساهل در مقابل اصول دین را جایز نمی شمردندو با جدیت کامل از اصول حقه اسلام،به عنوان دین برحق الهی دفاع می کردند .  احتجاج نیز روش دیگری در تبلیغ اسلام بود که در آن با یاری جستن از دلیل روشن و حجج قاطع ، در صدد اثبات حقانیت دین برمی آمدند و گاه با استفاده از مقدمات پذیرفته شده مخاطب ، به نتیجه مناسب نائل می گشتند . همه آنچه گفته شد ، برگ سبزی است از دیباچه عمر بابرکت نبی مکرم اسلام (ص) که فراروی مبلغان عزیز و متهد کشورمان قرار گرفته تا الگوی مناسبی در جریان تبلیغ و ارتباط با مخاطبان باشد .