یا صاحب الزمان

دل دل نکن که می رسد از دلبرم خبر

شام فراق می رود و می شود سحر

 

چیزی نمانده تا برسد منجیِّ بشر

چیزی نمانده گلشن زهرا دهد ثمر

 

عید وصال آمده و لحظه ی ظفر

دسته بندی: