قال علی علیه السلام:

المرائی ظاهره جمیل و باطنه علیل

ریا کار ظاهر عملش زیبا و باطنش زشت و بیمار است! 

امالى صدوق، صفحه ۳۹۸ ـ غرر الحکم جلد ۱، صفحه ۶۰، شماره ۱۶۱۴.

دسته بندی: