استادراهنما: حجت الاسلام و المسلمین علي محمد حسين زاده

استادمشاور: حجت الاسلام و المسلمین محمد تقديري

محقق: سمیرامالکی (۱۶/۱/۹۶)

 

چکیده

 سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان غربی قرار گرفت. تعاریف و دیدگاه های مختلفی درباره سبک زندگی ارائه شده است، اما به طور کلی می توان گفت سبک زندگی، همه حوزه های رفتاری را شامل می شود که عینیت یافته و تجسم یافته ترجیح های فرد است. زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع نقش تعیین کننده ای در بقا و گسترش نسل انسانی دارند، در واقع زنان شیوه های رفتاری را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند، از این رو ضرورت دارد شیوه های رفتاری مناسب برای نیل به سبک زندگی مطلوب تبیین گردد. قرآن و کلمات معصومین (علیهم السلام) سرشار از الگوهای کارآمد و متناسب با سبک زندگی زن در خانواده می باشد تا این که زن بتواند در هر جایگاهی در خانواده هست، نقش های خود در دختر، خواهر، همسر و مادر را به شکل صحیح و کارآمد، اجرا نماید. موضوع سبک زندگی زن در عرصه خانواده از منظر قرآن کریم از موضوعات میان رشته ای است که در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی، اخلاق، قرآن و .. کاربرد دارد و تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و با توجه به نرم افزارهای قرآنی و کتاب های رایج تدوین گردیده است. حاصل آنکه زن با رعایت  ایفای هر یک از نقشهای خود در جایگاهش مانند؛ حجاب و عفت به همراه خوش خلقی در خانواده چه در نقش دختر و خواهری و چه در نقش همسری یا مادری می تواند به سبک زندگی قرآنی عمل نماید و خانوادهای موفق و کارآمد تحویل جامعه دهد که در مسیر حق قرار گرفته اند. و شاهد تأثیر آن در جامعه باشیم.

 

 کلیدواژه ها: زن، دختر، خواهر، مادر، همسر،سبک زندگی،سبک زندگی قرآنی.