شعبان که همه سُرور و مهر است و صفا

باغی است ز گلهای الهی وَلا

 

هم عطر حسین دارد و عباس و علیِ

هم عطر علی اکبر و موعود خدا

 

شعبان شــد و پیک عشق از راه آمد

عطـــــر نفــس بقـــــــــــــــــية الله آمد

 

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حســـــين

يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد

 

شــعبان کـه مه سرور هر مرد و زن است

تـابـان ز وجــود جلوه « پنج تن» است

 

میلاد علی اکبرو سجاد و اباالفضل و حسین

هم مولد پاک «حجـت بن الحسن» است

دسته بندی: