صف بیارایید رندان! رهبر دل آمده/ جان برای دیدنش، منزل به منزل آمده- بلبل از شوق لقایش، پَرزنان بر شاخ گُل/ گل ز هجر روی ماهش، پای در گِل آمده

شمس کامل

صف بیارایید رندان! رهبر دل آمده

جان برای دیدنش، منزل به منزل آمده

بلبل از شوق لقایش، پَرزنان بر شاخ گُل

گل ز هجر روی ماهش، پای در گِل آمده

طور سینا را بگو: ایام «صَعق» آخر رسید

موسِی حق در پی فرعون باطل آمده

بانگ زن بر جمع خفاشان پَست کور دل

از ورای کوهساران، شمس کامل آمده

بازگو اهریمنان را فصل عشرت بار بست

زندگی بر کام تان، زهر هلاهل آمده

دلبر مشکل گشا از بام چرخ چارُمین

با دم عیسی برای حل مشکل آمده

غم مخور، ای غرق دریای مصیبت غم مخور

در نجاتت، نوحِ کشتی بان به ساحل آمده

امام خمینی رحمت الله علیه

منبع: https://www.jamaran.ir

دسته بندی: