عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

شيوه هاي برخورد پيامبر با مخالفان

۱۳۸۷

 

 

سكينه شمس آبادي

 

 

خانم باقري

طوبی شاکری

 

شيوه، برخورد،مدارا، احتجاج

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

تمامي انسانها بنا بر خصلتها و خصو صيات ذاتي خود نياز به الگو و نمونه اي دارند كه بتوانند كردار و اعمال خود را با آن بسنجند .تما مي مردم در زندگي خود از اين امر بهره مي برند ولي امري كه ضروري است اين است كه اين الگو از تمام  زواياي وجودي فرد مطلع باشد و در عين حال خود به دور از خطا و اشتباه باشد و اين امر ممكن نيست مگر اينكه اين الگو ، متصل به عالمي ما وراء بشر باشد و ارتباطي مستقيم و بي واسطه با آفرينندۀ جهان داشته باشد و اين امر را مي توان در وجود پيامبرگرامي اسلام يافت. ايشان از آنجا كه معصوم هستند ،از هرگونه خطا و اشتباه مصون مي باشند  و بهترين الگو براي زندگي افراد اعم از مسلمانان و غير مسلمانان مي باشند. علت بسياري از مشكلات جامعۀ امروز ما دوري از شيوه و منش آن حضرت مي باشد . با شناخت و بهره گيري از اسلام ناب مي توانيم مشكلات را تا حد زيادي تقليل داده و بر آنها فائق آئيم.به اميد روزي كه به اين مهم دست يابيم.