نیکوکاری
درون فروماندگان شاد کن/ ز روز فروماندگی یاد کن- نه خواهنده ای بر در دیگران/ به شکرانه، خواهنده از در مران

بیا قسمت کنیم هر خنده ای را

نرنجانیم دلی از بنده ای را

 

بیا با گرمی دست محبّت

بگیریم دست هر شرمنده ای را

 

بیا همّت کنیم تا مستمندی

نپوشد جامه های ژنده ای را

 

بیا در قلب پیران و فقیران

برویانیم گل سر زنده ای را

 

بیا برپا کنیم سور عواطف

بسازیم لحظه ی فرخنده ای را

 

بیا نیّت کنیم تا روز محشر

نبینیم در یسار پرونده ای را

 

بیا در سنگر عشق و شهادت

بپرسیم حالی از رزمنده ای را

 

بیا در پیش درویش غزلخوان

بیابیم تک دل تا بنده ای را

• علی رحمانی. درویش •

دسته بندی: