استادراهنما: سرکار خانم خديجه سادات بوترابي

استادمشاور: حجت الاسلام و المسلمین محمد تقديري

محقق: مرضیه کلانتری خلیل آباد (۹/۳/۹۶)

چکیده

      قرآن کتاب هدایت انسان وآخرین کتاب وپیام الهی است.کاملترین کتاب هدایت وعالی ترین دستور سیر(الی الله)است.قرآن که به حق(کتاب هدایت)نام گرفته،قادر است بشر را از ظلمات جهل وفساد رهانده وبه سوی دیار نور وکمال انسانیت که همان آراستگی به اخلاق الهی است، هدایت کند. قرآن کریم متضمّن کلیات برنامه زندگی بشر است وبهترازهرکتاب دیگری سعادت زندگی بشر را تامین وتضمین می کند. هدایت انسان به وسیله قرآن به میزان درک وفهم اوازحقایق ومعارف قرآنی بستگی داردواین امر جز با تاثیرگذاری کلام الهی( قرآن)برانسان میسّرنیست. به عبارت دیگرقرآن زمانی نقش هدایتی خود را ایفا می کند که درانسان تأثیرگذارباشد. دراین تحقیق به تأثیرگذاری کلام الهی برانسان وعوامل وموانعی که در این امر دخالت دارد اشاره شده است. عوامل فردی  که درمتن قرآن به آنها  اشاره شده است واز آنها به عنوان شرایط نفسانی یا روحی روانی یادشده است؛مانند:تقوا،تدبر،حضورقلب وروحیه حق طلبی.دسته ای دیگرازعوامل اجتماعی است که ،انسان در تعامل با آنها قرارداردوازآنها گریزی ندارد.مانند: محیط خانواده، مدرسه. .همچنین ویژگی گفتاری وکلامی قرآن(فصاحت وبلاغت) وبیان محتوای قرآن در قالب قصّه از عوامل مؤثر در تأثیرگذاری قرآن بر انسان آمده است. روش پردازش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی وجمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بر اساس اسناد ومدارک علمی است. صِرف تحقق شرایط وعوامل تاثیرگذاری قرآن به تنهایی کافی نیست بلکه موانع نیز باید برطرف گردد که در این پژوهش  به موانع فردی واجتماعی اشاره شده وعمل کردن بر طبق آموزه های هدایتی قرآن نیزتوصیه شده است.

کلیدواژه ها: قرآن،تأثیر،عوامل وموانع.