استادراهنما: حجت الاسلام و المسلمین محمد تقديري

استادمشاور: سرکار خانم خديجه سادات بوترابي

محقق: مرضیه خواجه سروی (۲۰/۱/۹۶)

چکیده

  بحران هویت از مقولات مهم در عصر جديد و مورد تأکيد در دهه‌های اخير در سراسر جهان است و در سطح جهان و کشورهاي گوناگون با رویکرد‌های متفاوت موردبحث و کاوش‌های فراوان قرارگرفته است. بحران متضمن تحولی اساسی است چنانكه در طبيعيات به وضعيت تبديل پديده اي از حالتی به حالت ديگر اطلاق می‌شود. زمانی که فرد و يا جامعه از عالم واقعی خود خارج شوند دچار بحران می‌شوند؛ریشه‌یابی انحطاط هويت از یک‌سو مستلزم يافتن علل ضعف داخلی و از سوي ديگر نيازمند شناخت علل بيرونی است. نياز جامعه و تتبع اين موضوع و حفظ سلامت جوانان علت و اهمیت انتخاب اين موضوع را بیشتر می‌کند. بحران هويت، سبب تضعيف باورهاي دينی، اختلال نظام ارزشی مذهبی و بی‌توجهی به احكام دينی و اينكه فرد دچار رفتارهاي ضداجتماعی و ناسازگارانه، مسئوليت گريزي، دل‌زدگی و بی‌تفاوتی به فرمان‌های الهی، بی‌علاقگی نسبت به ارزش‌ها و نمادهاي دينی می‌شود و درنتیجه موجب اختلال در جامعه و به انحطاط کشيدن و نابودي آن است. از عوامل بحران هویت )ضعف ذاتی، خودفراموشی، خدا فراموشی، عصیان و غفلت بوده و از راهکارهای برون رفت آن می‌توان به مواردی همچون (خداشناسی، خودشناسی، دیانت و فرمان‌برداری، تقویت باورها و ارزش‌های دینی و اشاعه، تعامل و ارتباط سالم با افراد) نام برد. این پژوهش در صدد آن است که به صورت جامع به عوامل، پیامدها و راهکارهای این مقوله بپردازد.

 کلیدواژه ها: بحران هويت، خودفراموشي، جوان، باورهاي ديني.