- خدایا ! ما همه اهل حرفیم ، ما را اهل فعل قرار بده واز زنگار کینه وعداوت منفصل بفرما. اراده ما را استوار بگردان تا اعمال ما مشتق از افعالی باشد که رضایت تو را درتقدیر دارند.

 

- خدایا ! افعال قلوب جامد ما را از افعال ناقصه گناهمان تمییز بفرما .

 

- ای خدا ! ما که محلی از اعراب تقرّ ب تو نداریم خودت شر نواسخ شیطانی از سر مارفع نما .ما را از صفات مشبهه به شیطان حفظ بفرما و صیغه مبالغه دوستی رابین ما وخودت قرار بده. ظروف ما را از عوامل معنوی سرشار بگردان  به لطف افعال رجایت ما را مشمول ملحقین به جنّـت خود قرار بده

 

- خدایا ! بین جمله شرط  و جزای آن گناهکار مانده ایم و از اعراب نظرت افتاده ایم به حق موصولات میان ما وخودت لفظـاً ومحلاً ارتباط قرار بده .

 

- ای منادای من ! از این همه نعمت که به ما داده ای باز بر سر مادیات به تنازع وارد و به آن مشغول شده ایم ما را در جهت شناخت درست حقیقت که از آن مجهول گشته ایم به فضل رحمت خویش بر ما معلوم بگردان .

 

- خدایا ! تو مجرد از هر گونه نواقص و ما گرفتار هر گونه زوائد ، ما را مبرا بگردان . خدایا ! ما عبد و منسوب به تو هستیم لطفی نما واز مصغرات دنیوی مارا دور نگه دار .

 

- خدایا! فاعل هر چیز تویی وما بقی مفعول تو پس عنایت به مفعول را مقدم بر فاعلیت خویش نگردان .

 

- یا رب ! آنچه لازم است به درک آن رهنمون ساز واز تعدیات هوی وهوس زمان حال ،آینده ما را نیک ومطمئن بگردان .

 

- خدایا ! اعمال ما عطف را به مغفرت خود قرار ده .خدایا ! ما را از فهرست نزدیکان ویژه خود ملغی ومستثنی نفرما .

 

- خدایا ! درک حقایق عالم هستی رابرای ما غیر منصرف قرار نده .

 

- بار خدایا ! صاحب حال حقیقی تویی به نیکوترین حال ما را محشور بگردان.

 

یا أرحم الراحمین واجود الأجودین

 

دسته بندی: