علم منبع شناسی
(مهارت آموزی پژوهشگری)

قسمت اول

جلسه اول: مفاهیم و ضرورت ها

جلسه دوم: شاخه های علم منبع شناسی

جلسه سوم: آشنایی با منابع کتاب خانه ای و شیوه بهره برداری 

جلسه چهارم: آشنایی با منابع حدیثی شیعه

جلسه پنجم: کتاب های حدیثی متأخر شیعه

جلسه ششم: اعتبار کتاب های حدیثی

جلسه هفتم: کتاب شناسی اسلامی برای دستیابی به نسخه های کتاب ها

جلسه هشتم: گروه بندی منابع از جهت دست اول و دومی بودن

جلسه نهم: شناسایی منابع پژوهش معتبر(در حال تکمیل است)

 

جهت مشاهده و دریافت فایل pdf مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.