فایل jpg

فایل نمونه سوالات نحو عالی۴، ج ۴

فایل pdf( جهت نمایش فایل های ذیل کدهای مرقومه را وارد نمایید.)

۱. نحو عالی۴-مبادی ج۴

کد:۲۲۰۴۳۱۰۳

۲.نحو عالی۴-مبادی ج۴

کد:۲۹۵۰۹۷۱۱

۳.نحو عالی۴-مبادی ج۴

کد:۲۰۸۲۱۵

۴.نحو عالی۴-مبادی ج۴

کد:۲۱۸۰۱۱۴۳۸