یادش بخیر شلمچه 
  
چیده بودیم تو سفره 
  
سربند و یک سرنیزه 
  
بچه هاخیلی گشتن 
  
تو جبهه سیب نداشتیم 
  
به جای سیب تو سفره 
  
کمپوتشو گذاشتیم 
  
تو اون سفره گذاشتیم 
  
یه کاسه سکه و سنگ 
  
سمبه به جای سنجد 
  
یه سفره رنگارنگ 
  
اما یه سین کم اومد 
  
همه تو فکری رفتیم 
  
مصمم و با خنده 
  
همه یک صدا گفتیم 
  
به جای هفتمین سین 
  
تو سفره، سر می ذاریم 
  
سر کمه؛ هرچی داریم 
  
پای رهبر می ذاریم

دسته بندی: