همایش بین المللی« گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب»
مهلت شرکت در همایش بین المللی« گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب» تمدید یافت.

همایش در ۴پنل تخصصی با عناوین ذیل می باشد:

«تحلیل تاریخی تمدن اسلامی در ایران و جهان عرب»

«تحلیل نظری/اندیشه ای تمدن اسلامی در ایران و جهان عرب»

«تحلیل مسائل تمدن اسلامی در ایران و جهان عرب»

«چالش ها و موانع در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب»

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ شهریور و اصل مقالات: ۳۰ مهر 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر همایش مراجعه نمایید.

پوستر همایش 

دسته بندی: