دومین همایش ملی نهج البلاغه توسط مدرسه علمیه حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار می گردد.

 

بخش اصلی همایش: نهج البلاغه و بیانیه گام دوم انقلاب

محورهای مقالات
هشت محور زیر برای ارسال مقالات مناسب دیده شد، گفتنی است که بیانیه شامل موارد دیگری نیز میباشد که امکان تطبیق آن ها با نهج البلاغه به دلیل این که گزارشی از واقعیت های پشت سر گذاشته شده انقلاب بودند، وجود ندارد.

نظریه نظام انقلابی

 • تعریف، مفاهیم و ادبیات «نظام انقلابی»
 • شاخصه ها، شعار ها و آرمان های «نظام انقلابی»
 • وفاداری و پایبندی به آرمان ها، ارزش ها و اصول انقلابی
 • آسیب شناسی علل انحطاط و انحراف جوامع از آرمان ها و ارزش های انقلابی
 • نقش رهبری،کارگزاران و مردم در انقلابی ماندن نظام اسلامی
 • مرزبندی با رقیبان و دشمنان

 

 علم و پژوهش

 • مفاهیم، ادبیات و مبانی نظری حوزه علم و پژوهش
 • جایگاه علم و عالم در منشور حکومت اسلامی
 • نقش علم و دانش در جامعه پردازی و تمدن سازی
 • رابطه علم و دانش با عزت و قدرت
 • نگاه ارزشی به علم و علم آموزی
 • رابطه ارزشهای اخلاقی و علم

 

معنویت و اخلاق

 • مفاهیم، ادبیات و مبانی نظری حوزه معنویت و اخلاق
 • مصادیق ارزش های معنوی و اخلاقی، عوامل، آثار، ضرورت، آسیب شناسی و...
 • سازکار تاثیر گذاری معنویت و اخلاق بر حرکتهای فردی و اجتماعی
 • رابطه معنویت و اخلاق با احساس سعادتمندی و رضایت از زندگی
 • راهکارهای رشد شور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه
 • نقش حکومت ها در رشد معنویت و اخلاق در جامعه
 • وظیفه مندی حکومت ها در قبال سعادت و شقاوت اخروی افراد
 • راهکارهای مقابله با کانونهای ضد معنویت و اخلاق

اقتصاد

 • مفاهیم و ادبیات حوزه اقتصاد
 • جایگاه مسئله اقتصاد در منشور حکومت اسلامی (ابزار یا هدف بودن اقتصاد)
 • بایسته های اقتصاد در حوزه های تولید، توزیع، مصرف و مناسبات مدیریتی
 • استقلال و عدالت اقتصادی، مبانی نظری، تعریف، راهکارها، آسیب ها، مصادیق و...
 • نقش نیروهای جوان و مومن و انقلابی در تحقق سیاست های اقتصادی
 • رابطه ارزشهای اخلاقی و اقتصاد

 

عدالت و مبارزه با فساد

 • مفاهیم و ادبیات و مبانی نظری مبحث عدالت و فساد
 • جایگاه «عدالت» در منشور حکومت اسلامی
 • رابطه فساد و مشروعیت زدایی از حکومت
 • رابطه طهارت اقتصادی و مشروعیت کارگزاران نظام اقتصادی
 • ابعاد عدالت و فساد؛ اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و ...
 • نهاد سازی در حوزه عدالت و فساد ستیزی
 • راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد
 • راهکارهای گسترش عدالت اجتماعی 
 • وظایف حکومت اسلامی در قبال اقشار نیاز مند حمایت

 

استقلال و آزادی

 • مفاهیم، ادبیات و مبانی نظری مبحث استقلال و آزادی
 • آزادی اجتماعی، تعریف و جایگاه آن در منشور حکومت اسلامی
 • وظیفه حکومت اسلامی در تامین و حفاظت از استقلال و آزادی
 • رابطه استقلال با تعامل های برون مرزی
 • رابطه آزادی با اخلاق، قانون، ارزش های الهی و حقوق عمومی
 • گستره آزادی های اجتماعی و سیاسی در نظام اسلامی

 

عزت ملی و روابط خارجی

 • تعریف، مفاهیم و ادبیات مبحث «عزت ملی» در نهج البلاغه
 • جایگاه راهبردی «عزت ملی» در منشور نظام اسلامی؛
 • ضرورت، آثار، راهکارهای تحصیل «عزت ملی»
 • نگرش سیاسی-اجتماعی به مفاهیم «عزت» و «ذلت»
 • نقش «عزت ملی» در جامعه پردازی و تمدن سازی
 • اصلِ «عزت، حکمت و مصلحت» در سیاست های حکومت اسلامی و روابط بین المللی
 • نقش رهبری، کارگزاران و مردم در «عزت ملی»
 • اصول و بایسته های سیاست خارجی نظام اسلامی

 

سبک زندگی

 • تعریف، مفاهیم، ادبیات و مبانی نظری مبحث «سبک زندگی»
 • جایگاه مسئله سبک زندگی در منشور نظام اسلامی
 • مبانی، اصول و روشهای سبک زندگی اسلامی
 • رابطه سبک زندگی با جامعه پردازی و تمدن سازی
 • راهکارهای گسترش و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی

 

تاثیر نهج البلاغه بر اندیشه و سیره سیاسی حکومتی مقام معظم رهبری
در این بخش محورهای ذیل با توجه به تاثیر نهج البلاغه بر اندیشه و سیره سیاسی حکومتی مقام معظم رهبری مد نظر است؛ لذا لازم است مقالات در مقالات محور های ذیل از نهج البلاغه استخراج شده و با اندیشه و سیره مقام معظم رهبری مقایسه و تطبیق داده شود.

 • سبک رهبری
 • نظام محاسباتی ایمان محور
 • مردم سالاری دینی
 • صبر، مقاومت و پایداری انقلابی
 • دشمن شناسی و مقابله با نفوذ
 • بصیرت افزایی
 • آرمان گرایی
 • مدیریت بحران