طرحی جهت فعال‌سازی و انگیزه‌ بخشی به بانوان طلبه

هم اندیشی با دکتر منصوره ابوالحسنی

این نشست در ۲۷ آبان ۱۴۰۲ با هدف اجرای طرح پویا و فعال سازی کنش وری طلاب جهت بهبود و هدف گذاری مثبت در بانوان طلبه ، کمک به خودشناسی هدفمند، برنامه ریزی علمی، جهت دهی به تشکیل گروه های علمی، فرهنگی، پژوهشی متناسب با رصد فکری طلاب برگزار گردید. پس از دو جلسه هم اندیشی با دکتر ابوالحسنی -دکترای مشاوره و استعداد سنجی بر مبنای شاکله نفس از دانشگاه تهران- مجموعه اهداف مدیریت ونیازهای طلاب ارزیابی شد و تدوین شاخصه گزاری جهت ارائه برنامه مورد نیاز طلاب، منوط بر تهیه جدول آمایش مورد هدف قرار گرفت.

واحد پژوهش